Nekromanti Stadgar

Ackerfors

Alas, your rapids!
Joined
21 Jan 2001
Messages
7,415
I den här tråden bestämmer vi stadgarna för www.rollspel.nu-föreningen. De måste anpassas för den nätförening som www.rollspel.nu-föreningen faktiskt är.

SVEROKs exempelstadgar kommer här:

§1 Föreningens namn

Föreningens namn är [namn]

§2 Föreningens säte

Styrelsen har sitt säte i [er hemkommun].

§3 Föreningsform

Föreningen är en ideell förening. Föreningen är ansluten till Sveriges roll och konfliktspelsförbund.

§4 Syfte

Föreningens syfte är främst att främja spelande av olika former av spel.

§5 Oberoende

Föreningen är religiöst och partipolitiskt obunden.

§6 Verksamhetsår

Verksamhetsåret är 1 januari till 31 december.

§7 Medlemmar

Som medlem antas intresserad som godkänner dessa stadgar och aktivt tar ställning för ett medlemskap genom att årligen betala föreningens medlemsavgift eller, om medlemskapet är gratis, årligen göra en skriftlig anmälan till föreningen. Avgiftens storlek beslutas på årsmötet. Årsmötet kan besluta att det är gratis att vara medlem.

En medlem som allvarligt skadar föreningen kan avstängas av styrelsen. Avstängd medlem måste diskuteras på nästa årsmöte. Antingen så upphävs då avstängningen eller så utesluts medlemmen.

Styrelsen och årsmöte kan upphäva avstängning och uteslutning.

§8 Styrelsen

Styrelsen ansvarar för föreningens medlemslista, bidragsansökningar, medlemsvärvning, beslut som tas på årsmöten och övrig verksamhet.

Föreningens styrelse består av ordförande, kassör och sekreterare. Vid behov kan även vice ordförande och extra ledamöter väljas.

Samma person får inte ha flera poster i styrelsen.

Styrelsen väljs på årsmöte och tillträder direkt efter valet. Valbar är medlem i föreningen.

§9 Revisorer

För granskning av föreningens räkenskaper och förvaltning väljs på årsmöte en eller två revisorer. Valbar är person som inte sitter i styrelsen. Revisor behöver inte vara medlem i föreningen.

§10 Valberedning

För att ta fram förslag på personer till de i stadgarna föreskrivna valen kan årsmötet välja en eller flera valberedare. Valbar är medlem i föreningen.

§11 Ordinarie årsmöte

Ordinarie årsmöte ska hållas senast den 31 mars varje år. Styrelsen beslutar om tid och plats. För att vara behörigt måste föreningens medlemmar meddelas minst två veckor i förväg.

Följande ärenden ska alltid behandlas på ordinarie årsmöte:

1) mötets öppnande

2) mötets behörighet

3) val av mötets ordförande

4) val av mötets sekreterare

5) val av två personer att justera protokollet

6) styrelsens verksamhetsberättelse för förra året

7) ekonomisk berättelse för förra året

:gremcool: revisorernas berättelse för förra året

9) ansvarsfrihet för förra årets styrelse

10) årets verksamhetsplan

11) årets budget och fastställande av medlemsavgift

12) val av årets styrelse

13) val av årets revisor

14) val av årets valberedare

15) övriga frågor

16) mötets avslutande

§12 Extra årsmöte

Om styrelsen vill, eller revisor eller minst hälften av föreningens medlemmar kräver det ska styrelsen kalla till extra årsmöte. Vid giltigt krav på extra årsmöte kan den som krävt det sköta kallelsen. För att vara behörigt måste föreningens medlemmar meddelas minst två veckor i förväg.

På extra årsmöte kan bara de ärenden som nämnts i kallelsen behandlas.

§13 Firmateckning

Föreningens firma tecknas av ordförande och kassör var för sig. Om särskilda skäl föreligger kan annan person utses att teckna föreningens firma.

§14 Rösträtt

Endast fullt betalande närvarande medlem har rösträtt på årsmöte. På styrelsemöten har endast närvarande ur styrelsen rösträtt.

§15 Röstetal

Alla frågor som behandlas på årsmöte eller styrelsemöte avgörs med enkel röstövervikt om inget annat står i stadgarna. Nedlagda röster räknas ej.

Varje person med rösträtt har en röst. Vid lika röstetal får slumpen avgöra.

§16 Stadgeändring

Dessa stadgar kan bara ändras på årsmöte.

För att vara giltig måste ändringen antas med två tredjedelar av antalet röster. Då stadgeändring ska ske måste förslaget delges medlemmarna i kallelsen till mötet. I annat fall måste ändringen antas enhälligt.

Ändring av föreningens stadgar om föreningsform (§3), syfte (§4), stadgeändringar (§16) och upplösning (§17) kräver likalydande beslut på två på varandra följande ordinarie årsmöten.

§17 Upplösning

Förslag om föreningens upplösning får endast framläggas på årsmöte.

Att upplösning ska behandlas måste framgå av kallelsen.

Föreningen kan inte upplösas så länge minst fem medlemmar vägrar godkänna upplösningen.

Vid upplösning ska föreningens skulder betalas. Därefter ska föreningens tillgångar gå till verksamhet i enlighet med föreningens syfte. Hur detta ska ske beslutas på det sista årsmötet.
Fritt fram för förslag av ändringar och nya punkter.
 

Man Mountainman

Storsvagåret
Joined
17 May 2000
Messages
7,873
Location
Barcelona
§2 Föreningens säte
Styrelsen har sitt säte i [er hemkommun].
Det här kan bli knepigt

§4 Syfte
Föreningens syfte är främst att främja spelande av olika former av spel.
Det här tål att tänka på. Ska föreningens syfte vara direkt relaterat till sajten eller ska det vara en mer allmän spelförening med svag sajt-anknytning?

§15 Röstetal
Alla frågor som behandlas på årsmöte eller styrelsemöte avgörs med enkel röstövervikt om inget annat står i stadgarna. Nedlagda röster räknas ej.
Varje person med rösträtt har en röst. Vid lika röstetal får slumpen avgöra.
Här tycker jag att vi ska lägga till "Om slumpen tillåts avgöra skall en neutral slumpgenerator användas, det vill säga, ingen som kan tolkas som att ett visst rollspelssystem föredras av föreningen. T20:or är alltså uteslutna".
 

Foggmock

Myrmidon
Joined
26 Aug 2000
Messages
4,596
Location
Malmö
Jag föreslår följande ändringar:

§3 Föreningsform

Föreningen är en ideell förening. Föreningen är ansluten till Sveriges roll och konfliktspelsförbund.

Ändras till

§3 Föreningsform

Föreningen är en ideell förening. Föreningen är ansluten till Sverok.

Samt att

§4 Syfte

Föreningens syfte är främst att främja spelande av olika former av spel.

Ändras till

§4 Syfte

Föreningens syfte är att främja och ekonomiskt stödja www.rollspel.nu som webbplats och aktiviteterna runt den.

Samt att

§14 Rösträtt

Endast fullt betalande närvarande medlem har rösträtt på årsmöte. På styrelsemöten har endast närvarande ur styrelsen rösträtt.

Ändras till

§14 Rösträtt

Endast fullvärdig medlem har rösträtt på årsmöte. På styrelsemöten har endast närvarande ur styrelsen rösträtt. Styrelsen kan dock bevilja uttals-, förslags- samt rösträtt till mötesobservatörer på styrelsemöten om särskilda skäl föreligger.

Samt att

§15 Röstetal

Alla frågor som behandlas på årsmöte eller styrelsemöte avgörs med enkel röstövervikt om inget annat står i stadgarna. Nedlagda röster räknas ej.

Varje person med rösträtt har en röst. Vid lika röstetal får slumpen avgöra.

Ändras till

§15 Röstetal

Alla frågor som behandlas på årsmöte eller styrelsemöte avgörs med enkel röstövervikt om inget annat står i stadgarna. Nedlagda röster räknas ej.

Varje person med rösträtt har en röst. Vid lika röstetal gör mötet vad man kan för att nå en jämkning och i yttersta nödfall skall en arbetsgrupp tillsättas.

Samt att

§16 Stadgeändring

Dessa stadgar kan bara ändras på årsmöte.

För att vara giltig måste ändringen antas med två tredjedelar av antalet röster. Då stadgeändring ska ske måste förslaget delges medlemmarna i kallelsen till mötet. I annat fall måste ändringen antas enhälligt.

Ändring av föreningens stadgar om föreningsform (§3), syfte (§4), stadgeändringar (§16) och upplösning (§17) kräver likalydande beslut på två på varandra följande ordinarie årsmöten.

Ändras till

§16 Stadgeändring

Dessa stadgar kan ändras på årsmöte eller styrelsemöte.

För att vara giltig måste ändringen antas med två tredjedelar av antalet röster. Då stadgeändring ska ske måste förslaget delges medlemmarna.

Ändring av föreningens stadgar om föreningsform (§3), syfte (§4), stadgeändringar (§16) och upplösning (§17) kräver likalydande beslut på två på varandra följande årsmöten eller styrelsemöten.

Samt att

§17 Upplösning

Förslag om föreningens upplösning får endast framläggas på årsmöte.

Att upplösning ska behandlas måste framgå av kallelsen.

Föreningen kan inte upplösas så länge minst fem medlemmar vägrar godkänna upplösningen.

Vid upplösning ska föreningens skulder betalas. Därefter ska föreningens tillgångar gå till verksamhet i enlighet med föreningens syfte. Hur detta ska ske beslutas på det sista årsmötet.

Ändras till

§17 Upplösning

Förslag om föreningens upplösning får endast framläggas på årsmöte.

Att upplösning ska behandlas måste framgå av kallelsen.

Föreningen kan inte upplösas så länge minst fem medlemmar vägrar godkänna upplösningen.

Vid upplösning ska föreningens skulder betalas. Därefter ska föreningens tillgångar doneras till webbplatsen www.rollspel.nu.

Vill ni ha motiveringar så hojta gärna.
 

Foggmock

Myrmidon
Joined
26 Aug 2000
Messages
4,596
Location
Malmö
Här tycker jag att vi ska lägga till "Om slumpen tillåts avgöra skall en neutral slumpgenerator användas, det vill säga, ingen som kan tolkas som att ett visst rollspelssystem föredras av föreningen. T20:or är alltså uteslutna".

Nu får ni en motivation på min ändring trots att ni inte hojtade. Om något splittrar föreningen såpass att man står i deadlock med 50/50 så är det antagligen en ganska viktig fråga, och att då låta slumpen avgöra känns fel.
 

Man Mountainman

Storsvagåret
Joined
17 May 2000
Messages
7,873
Location
Barcelona
Dessa stadgar kan ändras på årsmöte eller styrelsemöte.

Det låter ju lite läskigt. Rätt vad det är så är föreningens syfte att främja styrelsemedlemmarnas privata spelbibliotek, eller nåt.
 

Foggmock

Myrmidon
Joined
26 Aug 2000
Messages
4,596
Location
Malmö
DET är inte problemet. Däremot måste man formulera " Då stadgeändring ska ske måste förslaget delges medlemmarna." en aning mer vattentätt, så kan allt fortsätta enligt de demokratiska spelreglerna. Eventuellt peta lite i punkten om att kalla till extra årsmöte (hälften av våra medlemmar kan vara svårt att få tag på om styrelsen ska fula sig, till exempel) vilket är förutsättningen för att bekäma rent idiotiska styrelser i detta fallet.
 

EchonCique

Hero
Joined
22 May 2000
Messages
1,779
§15 Röstetal

Alla frågor som behandlas på årsmöte eller styrelsemöte avgörs med enkel röstövervikt om inget annat står i stadgarna. Nedlagda röster räknas ej.

Varje person med rösträtt har en röst. Vid lika röstetal får slumpen avgöra.

Ändras till

§15 Röstetal

Alla frågor som behandlas på årsmöte eller styrelsemöte avgörs med enkel röstövervikt om inget annat står i stadgarna. Nedlagda röster räknas ej.

Varje person med rösträtt har en röst. Vid lika röstetal gör mötet vad man kan för att nå en jämkning och i yttersta nödfall skall en arbetsgrupp tillsättas.
Usch usch. Man har en styrelse för att den skall diskutera och komma fram till en lösning. Vissa frågor som på förhand är svåra att komma överrens om, försöker man göra det innan omröstningen. Går det inte så får man lita till turen ELLER ha en ordförande som har avgörande röst.

Därför föreslår jag att man sist i §15 ersätter [color:\\"red\\"] Vid lika röstetal får slumpen avgöra. [/color] med [color:\\"blue\\"] Vid lika röstetal får ordföranden avgöra. [/color]

Foggmock gillar tydligen att man lätt kan förvanska ett årsmötes beslut och totalt köra över medlemmarnas önskemål med sin föreslagna ändring av §16 som reglerar hur man får ändra stadgarna. Med hans föreslagna formuleringar kan styrelsen på två snabba styrelsemöten förändra alla stadgar och på så sätt sätta medlemmarna på pottkanten milt sagt. Nej, låt årsmötet behålla ensamrätt på att formulera om stadgarna. Det finns inga skäl till att INTE låta årsmötet ha ensamrätt till att förändra stadgarna helt enkelt. Dessutom skulle revisorer bli tokiga om det blir några stora stadgeförändringar under ett verksamhetsår då det är deras uppgift att granska styrelsearbetet, matcha det mot stadgarna och granska ekonomin i föreningen. Om man inte skall tänka på medlemmarnas demokratiska rättigheter, så tänk på revisorernas hälsa med en sådan här bungy-formulering.
 

EchonCique

Hero
Joined
22 May 2000
Messages
1,779
Nej, problemet är att detta sätter alla medlemmar som på årsmötet röstar fram en styrelse utanför all påverkan kring det som är årsmötets ansvar att besluta om. Kan du stava till missbruk?

Antingen kan du formulera att man har ett årsmöte före varje styrelsemötet, eller så tar du bort din föreslagna formulering helt enkelt. Mer argument finns i min tidigare replik här ovan.
 

Feliath

Swashbuckler
Joined
28 Nov 2000
Messages
1,905
Kan vi få in någon paragraf här som uttryckligen understryker att föreningen inte har någon som helst domvärjo över siten? Åtminstone jag tycker att föreningens enda rättighet gentemot siten ska vara att ge den pengar. Eller förresten, möjligen bör föreningen också ha rätt att öronmärka pengarna för ett specifikt syfte.


/Feliath - Your Local Friendly Democratic Process
 

Foggmock

Myrmidon
Joined
26 Aug 2000
Messages
4,596
Location
Malmö
Såhär är det va. Jag vill ge styrelsen makt att ändra stadgarna för att kunna åtgärda tillexempel småsaker. För att då se till att de inte åtgärdar tillexempel stora saker får man formulera om andra delar av stadgarna. Min formulering var inte jättelyckad, admittedly, men detta är iallafall mitt mål. Sluta angripa exakt mina formuleringar och måla upp skräckscenarion och arbeta med mig istället. Är det kärnan bakom som du stör dig på, säg det istället.
 

Foggmock

Myrmidon
Joined
26 Aug 2000
Messages
4,596
Location
Malmö
Vid lika röstetal får ordföranden avgöra.

...vilket innebär att sidan som paktat och intrigerat med ordföranden har en ofantlig fördel.

...resten svarar jag på i svaret till mitt andra inlägg ->
 

Foggmock

Myrmidon
Joined
26 Aug 2000
Messages
4,596
Location
Malmö
Ang. ekonomin, se mitt förslag på §4.

Ang. stadgepunkt om föreningen och webbplatsen,

§18 Föreningens koppling till webbplatsen

Föreningen har ingen makt över webbplatsen. Föreningen skall förhålla sig till webbplatsen i enlighet med stadgarna §3 och §4.

Kanske kan vara en tillräcklig formulering? Ev. byta ut "Föreningen" till "Styrelsen" i sista meningen.
 

Krille

Super Moderator
Joined
7 Feb 2000
Messages
29,539
Location
Mölndal, Sverige
"Jag vill ge styrelsen makt att ändra stadgarna för att kunna åtgärda tillexempel småsaker."

Det ska styrelsen inte ha. Det åligger årsmötet. Vill styrelsen ha stadgarna ändrade så SKA styrelsen vända sig till årsmötet, OAVSETT hur liten ändringen är.

Styrelsens uppgift är exekutiv. Dess uppgift är att utföra årsmötets vilja.

Dessutom är inte syftet med stadgar att de ska ändras. De kan möjligen tolkas, men det är en helt annan sak. Välskrivna stadgar ska inte behöva ändras.
 

Troberg

Sinister eater
Joined
27 Jun 2001
Messages
17,571
Något jag tycker måste klargöras är förhållandet mellan föreningen/siten och styrelsen/redaktionen. Hur ska de samverka, vem bestämmer över vem, vilka kopplingar finns? Vem ansvarar för vad? Om sådant inte är tydligt så tror jag att man ganska snart kommer att driva iväg åt olika håll.

Kanske man dessutom skulle införa regler om att redaktionen och styrelsen ska ha ett visst antal gemensamma medlemmar (både övre och undre gräns). Detta för att underlätta samordning (undre gräns) och samsyn, men också för att undvika att endera organisationen bara blir en marionett åt den andra (övre gräns).

Ta bort slumpen vid lika röster. Kan man inte få majoritet är lösningen dålig och man bör hitta en bättre.
 

Eva Florén

Swashbuckler
Joined
22 May 2000
Messages
2,107
Location
Smara - Stockholms län (7,5 km Edsbro, 20 km Knutb
Citat:
§2 Föreningens säte
Styrelsen har sitt säte i [er hemkommun].Det här kan bli knepigt
Inte om man utgår från sajtens fysiska plats i Sverige. Exempelvis, står servern i Stockholm bör det naturligt bli så att Stockholm är platsen.

Alternativet att skriva Nätet är idiotiskt, då nätet inte kan knytas till specifik kommun osv.

Ett annat alternativ är att knyta till den plats som huvudansvarig för sajten bor på. Men detta har en svaghet då denne faktiskt kan tänkas flytta. Något som även gäller servern. :gremmad:

Ett tredje alternativ är att bestämma kort och gott att det tex är Göteborg eller Stockholm (valfri kommun alltså) som är den centrala punkten. Lättast är kanske då att skriva denna punkt som den plats där servern i nuläget står... :gremsmile:

_____________
 

Eva Florén

Swashbuckler
Joined
22 May 2000
Messages
2,107
Location
Smara - Stockholms län (7,5 km Edsbro, 20 km Knutb
Ta bort slumpen vid lika röster. Kan man inte få majoritet är lösningen dålig och man bör hitta en bättre.
Här instämmer jag starkt med tanke på tidigare diskussioner i tråden. Lösningen på det dilemmat är som tidigare nämnts att en arbetsgrupp tillsätts för att arbeta fram en lösning på problemet. Det är inte en perfekt lösning, men den ger möjlighet att lösa ett problem utan att föreningen går i väggen för det.
 

Storuggla

Champion
Joined
8 Dec 2001
Messages
9,546
Location
Stockholm
"Alternativet att skriva Nätet är idiotiskt, då nätet inte kan knytas till specifik kommun osv."

Humm, hur gör de där datorspelsföreningarna som spelar över nätet tro? Äh, vem vet? I vilket fall som elst, det jag ville undra var varför styrelseorten är viktig? Är det någoning som kommunen är stenhård på eller är det bara en grej från Sverok så att inte alla registrerar förening i Säffle och därför Säffle får 703 röster på nästa årsmöte?
Ta antingen där servern står eller kasta pil ifall det inte spelar någon roll.


Storuggla, har bara varit lokalt aktiv
 

Ackerfors

Alas, your rapids!
Joined
21 Jan 2001
Messages
7,415
Enligt Sverok spelar inte hemkommunen någon större roll för dem, bara man väljer en kommun. Det var också en sak jag kollade upp, innan det här sattes igång.
 

Dimfrost

Special Circumstances
Joined
29 Dec 2000
Messages
8,531
Location
Fallen Umber
Något jag tycker måste klargöras är förhållandet mellan föreningen/siten och styrelsen/redaktionen. Hur ska de samverka, vem bestämmer över vem, vilka kopplingar finns? Vem ansvarar för vad? Om sådant inte är tydligt så tror jag att man ganska snart kommer att driva iväg åt olika håll.
Kanske man dessutom skulle införa regler om att redaktionen och styrelsen ska ha ett visst antal gemensamma medlemmar (både övre och undre gräns). Detta för att underlätta samordning (undre gräns) och samsyn, men också för att undvika att endera organisationen bara blir en marionett åt den andra (övre gräns).
Jag håller med, om båda delarna. Innan det är helt fastställt vad föreningen egentligen ska syssla med, och hur detta regleras, är det svårt att formulera stadgarna exakt.


/Dimfrost
 
Top