OM: presentation, stadgar, medlemsskap m.m. (2013)

solvebring

Superhero
Joined
19 Mar 2004
Messages
13,025
Location
Örebro-trakten
1. Presentation

Föreningen WRNU är en ideell, Sverok-bunden förening vars syfte är att främja och utveckla Rollspels-Sverige genom hemsidan och forumet Rollspel.nu. Vårt främsta intresse ligger i bordsrollspel och vår knutpunkt är Rollspel.nu. Föreningen består av individer med ett intresse för bordsrollspel samt viljan att stödja hemsidan, forumet och dess deltagare. Våra aktiviteter har därför mestadels – notera dock att alternativen är varierande – en webbaserad utgångspunkt. Verkliga träffar förekommer naturligtvis också fast i mindre utsträckning med tanke på den virtuella knutpunkten. Så ser i alla fall den nuvarande planen ut.

Det bör därför förtydligas att Föreningen WRNU och Rollspel.nu inte är samma sak. Föreningen är ideellt baserad och har inget ägaransvar eller faktiskt inflytande över hemsidan eller dess forum. Det är inte heller så att medlemskap på forumet – communityn – och föreningen är sammanbundet. Föreningen WRNU och webbplatsen Rollspel.nu är med andra ord två separata saker. Kopplingen Föreningen WRNU och Rollspel.nu ligger i hemsidans syfte som mötesplats för medlemmarna och föreningens vilja att stödja hemsidan.
 

solvebring

Superhero
Joined
19 Mar 2004
Messages
13,025
Location
Örebro-trakten
2. Stadgar (Rev. 2013)

§1 Föreningens namn
Föreningens namn är "Föreningen WRNU".

§2 Föreningens säte
Styrelsen har sitt säte på internet och i Linköpings kommun.

§3 Föreningsform
Föreningen är en ideell förening. Föreningen är ansluten till Sveriges roll- och konfliktspelsförbund.

§4 Syfte
Föreningens syfte är att bidra till att hemsidan www.rollspel.nu och dess community fortlever och utvecklas.

§5 Oberoende
Föreningen är religiöst och partipolitiskt obunden.

§6 Verksamhetsår
Verksamhetsåret är 1 januari till 31 december.

§7 Medlemmar
För att bli medlem krävs det att man är registrerad användare på www.rollspel.nu och att man tillsammans med en anmälan om medlemskap meddelar de uppgifter som styrelsen beslutat om till föreningen. En medlem har när som helst rätt att, efter meddelande till föreningens styrelse, utträda ur föreningen. Medlem som blivit avstängd från forumet av redaktionen äger inte rätt att ta upp detta inom föreningen.

Medlemskapsavgiftens storlek beslutas på årsmötet. Årsmötet kan besluta att det är gratis att vara medlem. En medlem som allvarligt skadar föreningen kan avstängas av styrelsen. Avstängd medlem måste diskuteras på nästa årsmöte. Antingen så upphävs då avstängningen eller så utesluts medlemmen. Styrelsen och årsmöte kan upphäva avstängning och uteslutning. Medlem som hotas av avstängning eller uteslutning har rätt att göra sin röst hörd då ärendet diskuteras.

§8 Styrelsen
Styrelsen ansvarar för föreningens medlemslista, bidragsansökningar, medlemsvärvning, beslut som tas på årsmöten och övrig verksamhet. Styrelsen är beslutsför med minst tre personer.

Styrelsen ska inom sig utse en ordförande och en kassör, såtillvida dessa inte är utsedda av ett årsmöte. Styrelsen ska inom sig utse två firmatecknare att teckna firman var för sig. Styrelsen tillträder direkt efter det att de valts. Vald styrelse sitter under ett verksamhetsår. Samtliga medlemmar i föreningen är valbara till styrelsen.

Föreningens styrelse bör inte göra kreditköp på belopp som överskrider likvida medel. Om kreditbelopp som överskrider likvida medel görs måste dessa täckas av medlemslån eller sponsring.

§9 Revisorer
För granskning av föreningens räkenskaper och förvaltning väljs på årsmöte en eller två revisorer. Valbar är person som inte sitter i styrelsen. Revisor behöver inte vara medlem i föreningen.

§10 Valberedning
För att ta fram förslag på personer till de i stadgarna föreskrivna valen kan årsmötet välja en eller flera valberedare. Valbar är medlem i föreningen.

§11 Ordinarie årsmöte
Ordinarie årsmöte ska hållas senast den 31 mars varje år. Styrelsen beslutar om tid och plats. För att vara behörigt måste föreningens medlemmar meddelas minst två veckor i förväg. Följande ärenden ska alltid behandlas på ordinarie årsmöte:

1. Mötets öppnande
2. Mötets behörighet
3. Val av mötets ordförande
4. Val av mötets sekreterare
5. Val av två personer att justera protokollet
6. Styrelsens verksamhetsberättelse för förra året
7. Ekonomisk berättelse för förra året
8. Revisorernas berättelse för förra året
9. Ansvarsfrihet för förra årets styrelse
10. Årets verksamhetsplan
11. Årets budget och fastställande av medlemsavgift
12. Val av årets styrelse
13. Val av årets revisor
14. Val av årets valberedning
15. Övriga frågor
16. Mötets avslutande

§12 Extra årsmöte
Om styrelsen vill, eller revisor eller minst hälften av föreningens medlemmar kräver det ska styrelsen kalla till extra årsmöte. Vid giltigt krav på extra årsmöte kan den som krävt det sköta kallelsen. För att vara behörigt måste föreningens medlemmar meddelas minst två veckor i förväg. På extra årsmöte kan bara de ärenden som föranledde utlysande av extra årsmöte behandlas. Dessa ärenden skall anges i kallelsen.

§13 Rösträtt
Alla medlemmar äger rösträtt på årsmöte. På styrelsemöten har endast närvarande ur styrelsen rösträtt, föreningens revisorer samt redaktionen för hemsidan www.rollspel.nu har yttranderätt.

§14 Röstetal
Alla frågor som behandlas på årsmöte eller styrelsemöte avgörs med enkel röstövervikt om inget annat står i stadgarna. Nedlagda röster räknas ej. Varje person med rösträtt har en röst. Vid lika röstetal får slumpen avgöra.

En medlem anses ha avgett en giltig röst när denne skrivit ett inlägg i därtill avsedd tråd och det tydligt framgår att inlägget ska räknas som en röst. Endast medlemmar som avgett giltiga röster i en fråga anses ha varit närvarande under den frågan.

§15 Stadgeändring
Dessa stadgar kan bara ändras på årsmöte. För att vara giltig måste ändringen antas med två tredjedelar av antalet röster. Då stadgeändring ska ske måste förslaget delges medlemmarna i kallelsen till mötet. I annat fall måste ändringen antas enhälligt.

§16 Upplösning
Förslag om föreningens upplösning får endast framläggas på årsmöte. Att upplösning ska behandlas måste framgå av kallelsen. Föreningen kan inte upplösas så länge minst fem medlemmar vägrar godkänna upplösningen. Vid upplösning ska föreningens skulder betalas. Därefter ska föreningens tillgångar gå till verksamhet i enlighet med föreningens syfte. Hur detta ska ske beslutas på det sista årsmötet.

§17 Tolkningsföreträde
Styrelsen har företräde i tolkning av dessa stadgar.
 

solvebring

Superhero
Joined
19 Mar 2004
Messages
13,025
Location
Örebro-trakten
5. Så blir du medlem

Skicka ett PM med ansökningsförfrågan till Rymdhamster. Du kommer då att få en länk till ett formulär i vilket du fyller i dina personuppifter. Dessa registreras i en medlemslista på eBas hos Sverok. Rymdhamster ansvarar för vidare detaljer och information. Medlemskapet är gratis, föreningen har ännu inga planer på medlemsavgifter.

Men, jag undrar, vem kan se mina uppgifter?
Rymdhamster, föreningens kontaktman, samt Sveroks personal och deras kringpersonal, som deras revisorer och eventuella ansvariga vid kommuner och landsting som kontrollerar Sveroks seriositet i olika ärenden.
 

solvebring

Superhero
Joined
19 Mar 2004
Messages
13,025
Location
Örebro-trakten
6. Så donerar du pengar

Vill du stödja föreningen ekonomiskt, inför eventuella utgifter vad gäller verksamhet och arrangemang, kan du göra detta genom att betala in en valfri summa till Föreningen WRNU's plusgirokonto. Allt mottages, ingen summa är för liten eller för stor. Allt räknas och tackas hjärtligast för!

Uppgifter
Kontonummer: 160 09 81-3
(Plusgiro)

Märk betalningen: "Donation"
(utan citationstecke)

- Alla ärenden behandlas anonymt. Inga transaktioner kommenteras öppet.

P. S. Observera att detta inte är detsamma som att sponsra sidan Rollspel.nu, vilket ger användarna sponsortitel. Detta rör enbart föreningen och pengar går därmed endast till föreningsändamål. D. S.
 
Top