Tillkännagivande

Tillkännagivande Module
Minimera
Inga tillkännagivanden ännu.

OM: presentation, stadgar, medlemsskap m.m.

Sidnamn Module
Flytta Ta bort Minimera

Senaste inlägg

Senaste inlägg Module
Minimera

Diskussioner Statistik Senaste inlägg
Skapad av Vicotnik, 29 July 2018, 00.00
50 responses
723 visningar
3 gillar
Björn den gode  
Skapad av RedMoon, 11 August 2018, 16.15
4 responses
99 visningar
1 gillar
RedMoon
av RedMoon
 
Skapad av Spitfire, Idag, 13.18
2 responses
33 visningar
2 gillar
zonk
av zonk
 
Skapad av Platon, Igår, 21.25
4 responses
130 visningar
0 gillar
Rangertheman  
Skapad av skraku, 12 August 2018, 14.01
23 responses
782 visningar
1 gillar
LordXaras  
Skapad av Khan, 10 January 2018, 11.51
143 responses
5.463 visningar
14 gillar
shirian
av shirian
 
Skapad av Paco, Igår, 20.55
1 response
108 visningar
1 gillar
Arfert
av Arfert
 
Skapad av krank, 06 August 2018, 10.51
3 responses
150 visningar
0 gillar
Krille
av Krille
 
Skapad av Äventyr, 16 January 2018, 22.32
23 responses
1.591 visningar
7 gillar
Grisodlar'n  
Skapad av krank, Igår, 13.38
0 responses
21 visningar
0 gillar
krank
av krank
 
Denna diskussion är låst.
X
Detta är en klistrad diskussion.
X
X
Konversationsdetalj Module
Minimera
 • Filtrera
 • Tidsrymd
 • Visa
Rensa All
nya inlägg

 • OM: presentation, stadgar, medlemsskap m.m.

  Nedan finner du all den information du behöver angåenden Föreningen WRNU.

  Innehåll:
  • 1. Presentation av Föreningen WRNU
  • 2. Föreningens stadgar
  • 3. Medlemmar (länk - förvaras separat av administrativa skäl)
  • 4. Hur du blir medlem i föreningen
  • 5. Facebook-grupp
  Last edited by Magnus Seter; 05 April 2018, 11.10.

 • #2
  1. Presentation av Föreningen WRNU

  Föreningen WRNU är en ideell, Sverok-bunden förening vars syfte är att främja och utveckla Rollspels-Sverige genom hemsidan och forumet Rollspel.nu. Vårt främsta intresse ligger i bordsrollspel och vår knutpunkt är Rollspel.nu. Föreningen består av individer med ett intresse för bordsrollspel samt viljan att stödja hemsidan, forumet och dess deltagare. Våra aktiviteter har därför mestadels – notera dock att alternativen är varierande – en webbaserad utgångspunkt. Verkliga träffar förekommer naturligtvis också fast i mindre utsträckning med tanke på den virtuella knutpunkten. Så ser i alla fall den nuvarande planen ut.

  Det bör därför förtydligas att Föreningen WRNU och Rollspel.nu inte är samma sak. Föreningen är ideellt baserad och har inget ägaransvar eller faktiskt inflytande över hemsidan eller dess forum. Det är inte heller så att medlemskap på forumet – communityn – och föreningen är sammanbundet. Föreningen WRNU och webbplatsen Rollspel.nu är med andra ord två separata saker. Kopplingen Föreningen WRNU och Rollspel.nu ligger i hemsidans syfte som mötesplats för medlemmarna och föreningens vilja att stödja hemsidan.

  Kommentera


  • #3
   2. Föreningens stadgar

   §1 Föreningens namn
   Föreningens namn är "Föreningen WRNU".

   §2 Föreningens säte
   Styrelsen har sitt säte på internet och i Linköpings kommun.

   §3 Föreningsform
   Föreningen är en ideell förening. Föreningen är ansluten till Sveriges roll- och konfliktspelsförbund.

   §4 Syfte
   Föreningens syfte är att bidra till att hemsidan www.rollspel.nu och dess community fortlever och utvecklas.

   §5 Oberoende
   Föreningen är religiöst och partipolitiskt obunden.

   §6 Verksamhetsår
   Verksamhetsåret är 1 januari till 31 december.

   §7 Medlemmar
   För att bli medlem krävs det att man är registrerad användare på www.rollspel.nu och att man tillsammans med en anmälan om medlemskap meddelar de uppgifter som styrelsen beslutat om till föreningen. En medlem har när som helst rätt att, efter meddelande till föreningens styrelse, utträda ur föreningen. Medlem som blivit avstängd från forumet av redaktionen äger inte rätt att ta upp detta inom föreningen.

   Medlemskapsavgiftens storlek beslutas på årsmötet. Årsmötet kan besluta att det är gratis att vara medlem. En medlem som allvarligt skadar föreningen kan avstängas av styrelsen. Avstängd medlem måste diskuteras på nästa årsmöte. Antingen så upphävs då avstängningen eller så utesluts medlemmen. Styrelsen och årsmöte kan upphäva avstängning och uteslutning. Medlem som hotas av avstängning eller uteslutning har rätt att göra sin röst hörd då ärendet diskuteras.

   §8 Styrelsen
   Styrelsen ansvarar för föreningens medlemslista, bidragsansökningar, medlemsvärvning, beslut som tas på årsmöten och övrig verksamhet. Styrelsen är beslutsför med minst tre personer.

   Styrelsen ska inom sig utse en ordförande och en kassör, såtillvida dessa inte är utsedda av ett årsmöte. Styrelsen ska inom sig utse två firmatecknare att teckna firman var för sig. Styrelsen tillträder direkt efter det att de valts. Vald styrelse sitter under ett verksamhetsår. Samtliga medlemmar i föreningen är valbara till styrelsen.

   Föreningens styrelse bör inte göra kreditköp på belopp som överskrider likvida medel. Om kreditbelopp som överskrider likvida medel görs måste dessa täckas av medlemslån eller sponsring.

   §9 Revisorer
   För granskning av föreningens räkenskaper och förvaltning väljs på årsmöte en eller två revisorer. Valbar är person som inte sitter i styrelsen. Revisor behöver inte vara medlem i föreningen.

   §10 Valberedning
   För att ta fram förslag på personer till de i stadgarna föreskrivna valen kan årsmötet välja en eller flera valberedare. Valbar är medlem i föreningen.

   §11 Ordinarie årsmöte
   Ordinarie årsmöte ska hållas senast den 31 mars varje år. Styrelsen beslutar om tid och plats. För att vara behörigt måste föreningens medlemmar meddelas minst två veckor i förväg. Följande ärenden ska alltid behandlas på ordinarie årsmöte:

   1. Mötets öppnande
   2. Mötets behörighet
   3. Val av mötets ordförande
   4. Val av mötets sekreterare
   5. Val av två personer att justera protokollet
   6. Styrelsens verksamhetsberättelse för förra året
   7. Ekonomisk berättelse för förra året
   8. Revisorernas berättelse för förra året
   9. Ansvarsfrihet för förra årets styrelse
   10. Årets verksamhetsplan
   11. Årets budget och fastställande av medlemsavgift
   12. Val av årets styrelse
   13. Val av årets revisor
   14. Val av årets valberedning
   15. Övriga frågor
   16. Mötets avslutande

   §12 Extra årsmöte
   Om styrelsen vill, eller revisor eller minst hälften av föreningens medlemmar kräver det ska styrelsen kalla till extra årsmöte. Vid giltigt krav på extra årsmöte kan den som krävt det sköta kallelsen. För att vara behörigt måste föreningens medlemmar meddelas minst två veckor i förväg. På extra årsmöte kan bara de ärenden som föranledde utlysande av extra årsmöte behandlas. Dessa ärenden skall anges i kallelsen.

   §13 Rösträtt
   Alla medlemmar äger rösträtt på årsmöte. På styrelsemöten har endast närvarande ur styrelsen rösträtt, föreningens revisorer samt redaktionen för hemsidan www.rollspel.nu har yttranderätt.

   §14 Röstetal
   Alla frågor som behandlas på årsmöte eller styrelsemöte avgörs med enkel röstövervikt om inget annat står i stadgarna. Nedlagda röster räknas ej. Varje person med rösträtt har en röst. Vid lika röstetal får slumpen avgöra.

   En medlem anses ha avgett en giltig röst när denne skrivit ett inlägg i därtill avsedd tråd och det tydligt framgår att inlägget ska räknas som en röst. Endast medlemmar som avgett giltiga röster i en fråga anses ha varit närvarande under den frågan.

   §15 Stadgeändring
   Dessa stadgar kan bara ändras på årsmöte. För att vara giltig måste ändringen antas med två tredjedelar av antalet röster. Då stadgeändring ska ske måste förslaget delges medlemmarna i kallelsen till mötet. I annat fall måste ändringen antas enhälligt.

   §16 Upplösning
   Förslag om föreningens upplösning får endast framläggas på årsmöte. Att upplösning ska behandlas måste framgå av kallelsen. Föreningen kan inte upplösas så länge minst fem medlemmar vägrar godkänna upplösningen. Vid upplösning ska föreningens skulder betalas. Därefter ska föreningens tillgångar gå till verksamhet i enlighet med föreningens syfte. Hur detta ska ske beslutas på det sista årsmötet.

   §17 Tolkningsföreträde
   Styrelsen har företräde i tolkning av dessa stadgar.

   Kommentera


   • #4
    3. Medlemmar

    Kommentera


    • #5
     4. Hur du blir medlem i föreningen

     Skicka ett PM med ansökningsförfrågan till Lukas. Du kommer då att få en länk till ett formulär i vilket du fyller i dina personuppifter. Dessa registreras i en medlemslista på eBas hos Sverok. Lukas ansvarar för vidare detaljer och information. Medlemskapet är gratis, föreningen har ännu inga planer på medlemsavgifter.

     Men, jag undrar, vem kan se mina uppgifter?
     Lukas, föreningens kontaktman, samt Sveroks personal och deras kringpersonal, som deras revisorer och eventuella ansvariga vid kommuner och landsting som kontrollerar Sveroks seriositet i olika ärenden.

     Ditt forumnamn registreras INTE hos Sverok, så det är endast Lukas som kan koppla ihop forumit med person.
     Last edited by Magnus Seter; 05 April 2018, 10.55.

     Kommentera


     • #6
      5. Facebook-grupp

      Föreningen WRNU har en Facebook-grupp. Den heter Föreningen WRNU.
      Last edited by Magnus Seter; 30 March 2015, 12.47.

      Kommentera

      Arbetar …
      X